Số học 6 - Chương 2 - Nhân hai số nguyên cùng dấu

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 78 trang 91 sgk toán 6 tập 1. Tính:
  a) (+3) . (+9);
  b) (-3) . 7;
  c) 13 . (-5);
  d) (-150) . (-4);
  e) (+7) . (-5).
  Bài giải:
  a) 27;
  b) -21;
  c) -65;
  d) 600;
  e) -35.


  Bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1. Tính 27 . (-5). Từ đó suy ra các kết quả:
  (+27) . (+5); (-27) . (+5) (-27) . (-5) (+5) . (-27).
  Bài giải:
  135; -135; 135; -135.


  Bài 80 trang 91 sgk toán 6 tập 1. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:
  a) a . b là một số nguyên dương ?
  b) a . b là một số nguyên âm ?
  Bài giải:
  a) b là số âm; b) b là số dương.

  Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1. Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  Số điểm Sơn đạt được là: 5 . 3 + 0 . 1 + (-2) . 2 = 15 + 0 + (-4) = 11 (điểm).
  Số điểm Dũng đạt được là: 10 . 2 + (-2) . 1 + (-4) . 3 = 20 + (-2) + (-12) = 6 (điểm)
  Vậy Sơn được điểm cao hơn.

  Bài 82 trang 92 sgk toán 6 tập 1. So sánh:
  a) (-7) . (-5) với 0; b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);
  c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).
  Bài giải:
  Thực hiện các phép tính rồi so sánh hai kết quả.
  ĐS: a) (-7) . (-5) > 0 b) (-17) . 5 < (-5) . (-2);
  c). (+19) . (+6) < (-17) . (-10).

  Bài 83 trang 92 sgk toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:
  A. 9; B. -9; C. 5; D. -5.
  Bài giải:
  Thay giá trị của x trong biểu thức bởi -1 rồi tính giá trị cảu biểu thức.
  ĐS: B.


  Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1. Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:
  Dấu của $a$Dấu của $b$Dấu của $a.b$Dấu của $a.b^2$
  ++
  +-
  -+
  --
  Bài giải:
  Dấu của $a$Dấu của $b$Dấu của $a.b$Dấu của $a.b^2$
  ++++
  +--+
  -+--
  --+-

  Bài 85 trang 93 sgk toán 6 tập 1. Tính:
  a) (-25) . 8;
  b) 18 . (-15);
  c) (-1500) . (-100);
  d) (-13)2.
  Bài giải:
  a) -200;
  b) -270;
  c) 150 000;
  d) 169.


  Bài 86 trang 93 sgk toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:
  a-15139
  b6-7-8
  ab-3928-368
  Bài giải:
  a-1513-49-1
  b6-3-7-4-8
  ab-90-3928-368


  Bài 87 trang 93 sgk toán 6 tập 1. Biết rằng $3^2 = 9$. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?
  Bài giải:
  Còn số -3 mà $(-3)^2 = 9$.

  Bài 88 trang 93 sgk toán 6 tập 1. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x với 0.
  Bài giải:
  Nếu x < 0 thì (-5) . x > 0.
  Nếu x = 0 thì (-5) . x = 0.
  Nếu x > 0 thì (-5) . x < 0.


  Bài 89 trang 93 sgk toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi.
  [​IMG]
  Dùng máy tính bỏ túi để tính:
  a) (-1346) . 17; b) 39 . (-152); c) (-1909) . (-75).
  Bài giải:
  Học sinh tự thực hành.