Số học 6 - Chương 2 - Tập hợp các số nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 6 trang 70 sgk toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?
  -4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.
  Bài giải:
  -4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. Những mỗi quan hệ còn lại là đúng.

  Bài 7 trang 70 sgk toán 6 tập 1. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì ?
  Bài giải:
  Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn mực nước biển.

  Bài 8 trang 70 sgk toán 6 tập 1. Điền cho đủ các câu sau:
  a) Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn…
  b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là…
  c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn…
  Bài giải:
  a) Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn 50 trên 00 .
  b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là 3143m trên mực nước biển.
  c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có.

  Bài 9 trang 71 sgk toán 6 tập 1. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.
  Bài giải:
  số đối của +2, 5, -6, -1, -18 lần lượt là -2, -5, 6, 1, 18.

  Bài 10 trang 71 sgk toán 6 tập 1. Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước:
  "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C.
  [​IMG]
  Bài giải:
  Điểm B biểu thị 2km. Điểm C biểu thị -1km.