Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: BÀ CHÁU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Bà cháu (từ Hai anh em cùng nói… đến ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng)
  ?
  - Tìm lời nói của hai anh em trong bài chính tả.
  “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại”
  -Lời nói ấy được viết với dấu câu nào?
  Lời nói được viết sau dấu hai chấm và đặt trong dấu ngoặc kép.
  2. Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống trong bảng dưới đây :
  [​IMG]
  3. Rút ra nhận xét từ bài tập trên.
  a. Trước những chữ cái nào, em chỉ viết gh mà không viết g ?
  - Viết chữ gh khi đứng trước chữ cái : i, ê, e
  b. Trước những chữ cái nào, em chỉ viết g mà không viết gh ?
  - Viết chữ g khi đứng trước chữ cái : ư, ơ, a, u, ô, o.
  4. Điền vào chỗ trống :
  a. x hay s ?
  - nước … ôi, ăn …ôi, cây …oan, siêng năng.
  Trả lời : nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng.
  b. ươn hay ương ?
  - v… vai, v…vãi, bay l…, số l…
  Trả lời : vươn vai, vương vãi, bay lượn, số lượng.