Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: BÉ HOA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết: Bé Hoa ( từ Bây giờ, Hoa đã là chị … đến đưa võng ru em ngủ.)
  2. Tìm những từ có tiếng chứ vần ai hoặc ay :
  a. Chỉ sự di chuyển trên không : bay
  b. Chỉ nước tuôn thành dòng : chảy
  c. Trái nghĩa với đúng : sai
  3. Điền vào chỗ trống :
  a. s hay x ?
  …ắp xếp, …ếp hàng, sáng …ủa, xôn …ao
  Trả lời : sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao.
  b. ât hay âc ?
  gi… ngủ, th… thà, chủ nh…, nh… lên
  Trả lời : giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên.