Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: BÉ NHÌN BIỂN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết: Bé nhìn biển (3 khổ thơ đầu).
  ?
  - Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ?
  Mỗi dòng có 4 tiếng.
  - Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?
  Nên viết từ ô thứ 3 hoặc thứ 4.
  2. Tìm tên các loài cá :
  a) Bắt đầu bằng ch : cá chim, cá chép, cá chỉ vàng, cá chuối, các chạch, cá chày, cá chuồn, cá chình, cá chọi,…
  b) Bắt đầu bằng tr : cá trắm, cá trê, cá trôi, cá tra, cá trích,…
  3. Tìm các tiếng :
  a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :
  - Em trai của bố : chú
  - Nơi em đến học hằng ngày : trường
  - Nộ phận cơ thể dùng để đi : chân
  b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :
  - Trái nghĩa với khó : dễ
  - Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : cổ
  - Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi : mũi