Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: BÍM TÓC ĐUÔI SAM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Viết lại chính xác, trình bày đúng một đoạn đối thoại trong bài: "Bím tóc đuôi sam".
  - Luyện viết đúng quy tắc chính tả với yên, iên:
  + Viết “yên” trong trường hợp viết tiếng : yên lặng, yên tĩnh…
  + Viết iên” trong trường hợp viết “vần” của tiếng : nàng tiên, miên man,…
  + Ngoài ra cần lưu ý một số trường hợp “yên” cũng là vần nhưng trước đó phải có âm đệm “u” như các trường hợp sau : uyên thâm, quyến luyến
  1. Tập chép : Bím tóc đuôi sam (từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa)
  ? Bài chính tả có những dấu câu gì?
  Dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu chấm, dấu phẩy.
  2. Điền vào chỗ trống iên hay yên?
  … ổn, cô t…, chim …, thiếu n…
  Trả lời : yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên.
  3. Điền vào chỗ trống :
  a. r, d hay gi ?
  … dẻ, cụ …à, …a vào, cặp …a
  Trả lời : da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da.
  b. ân hay âng :
  v… lời, bạn th…, nhà t…`, bàn ch…
  Trả lời : vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân.