Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe- viết : Câu chuyện bó đũa (từ Người cha liền bảo … đến hết)
  ?
  - Tìm lời của người cha trong bài chính tả.
  - Đúng. Như thế các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
  - Lời của người cha được ghi sau những dấu câu gì ?
  Sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.
  2. Điền vào chỗ trống :
  a. l hay n ?
  …ên bảng, …ên người, ấm …o, …o lắng
  Trả lời : lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng
  b. i hay ?
  mải m…t, hiểu b…t, ch…m sẻ, đ…m 10
  Trả lời : mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm 10
  c. ăt hay ăc ?
  chuột nh…, nh…nhở, đ… tên, thắc m…
  Trả lời : chuột nhắt, nhắc nhở, đặt tên, thắc mắc
  3. Tìm các từ :
  a. Chứa tiếng có âm l hay âm n :
  - Chỉ người sinh ra bố : ông bà nội
  - Trái nghĩa với nóng : lạnh
  - Cùng nghĩa với không quen : lạ
  b. Chứa tiếng có vần in hay iên :
  - Trái nghĩa với dữ : hiền
  - Chỉ người tốt có phép lạ trong truyện cổ tích : tiên
  - Có nghĩa là quả (thức ăn) đến độ ăn được : chín
  c. Chứa tiếng có vần ăt hay vần ăc :
  - Có nghĩa là cầm tay đưa đi : dắt
  - Chỉ hướng ngược với hướng nam : bắc
  - Có nghĩa là dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật : cắt