Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Cây xoài của ông em ( từ Ông em trồng … đến bày lên bàn thờ ông )
  2. Điền vào chỗ trống g hay gh ?
  - Lên thác xuống …ềnh
  - Con …à cục tác lá chanh.
  - …ạo trắng nước trong
  - …i lòng tạc dạ
  Trả lời :
  - Lên thác xuống ghềnh
  - Con gà cục tác lá chanh.
  - Gạo trắng nước trong
  - Ghi lòng tạc dạ
  3. Điền vào chỗ trống :
  a. s hay x ?
  - Nhà …ạch thì mát, bát …ạch ngon cơm.
  - Cây …anh thì lá cũng …anh
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
  Trả lời :
  - Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
  - Cây xanh thì lá cũng xanh
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
  b. ươn hay ương ?
  - Th… người như thể th… thân
  - Cá không ăn muối cá …
  Con cãi cha mẹ, trăm đ… con hư.
  Trả lời :
  - Thương người như thể thương thân
  - Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.