Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Viết đúng hình thức một đoạn văn, chữ đầu tiên lùi vào một ô trống.
  - Lưu ý một số từ phải viết đúng chính tả: thỏi sắt, giống, sẽ, thành tài.
  - Phân biệt khi viết c/k, ghi nhớ tên bảng chữ cãi.
  1. Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim (từ Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài)
  ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
  - Những chữ được viết hoa là: Mỗi, Giống
  2. Điền vào chỗ trống c hay k ?
  …im khâu, …ậu bé, …iên nhẫn, bà …ụ
  Trả lời : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.
  3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
  [​IMG]
  Trả lời :
  [​IMG]
  4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết
  Học thuộc lòng bằng cách quan sát và đọc nhẩm nhiều lần.