Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: CÔ GIÁO LỚP EM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe-viết: Cô giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3)
  ?
  - Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
  - Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào ?
  Trả lời :
  - Mỗi dòng thơ 5 chữ
  - Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa.
  2. Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng.
  [​IMG]
  3.
  a. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống?
  (che, tre, trăng, trắng)
  Quê hương là cầu … nhỏ
  Mẹ về nón lá nghiêng …
  Quê hương là đêm … tỏ
  Hoa cau rụng … ngoài thềm.
  Đỗ Trung Quân
  Đáp án :
  Quê hương là cầu tre nhỏ
  Mẹ về nón lá nghiêng che
  Quê hương là đêm trăng tỏ
  Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
  b. Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng.
  Gợi ý :
  - iên : cô tiên, thiên nhiên, liên quan, biên bản, kiên định, viên quan, thịt xiên,…
  - iêng : chiêng trống, biêng biếc, khiêng hàng, xiềng xích, cái kiềng, củ riềng, siêng năng.