Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: GỌI BẠN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm … đến hết)
  ?
  - Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao?
  + Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ : Một, Suối, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, Vẫn.
  + Những chữ là tên riêng: Bê Vàng, Dê Trắng.
  + Đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.
  2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
  a. (ngờ, nghiêng) : … ngả, nghi …
  - Trả lời : ngả nghiêng, nghi ngờ
  b. (ngon, nghe) : … ngóng, … ngọt
  - Trả lời : nghe ngóng, ngon ngọt
  3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
  a. (chở, trò) : … chuyện, che …
  - Trả lời : trò chuyện, che chở
  (trắng, chăm) : … tinh, …chỉ
  - Trả lời : trắng tinh, chăm chỉ
  b. (gổ, gỗ) : cây …, gây …
  - Trả lời: cây gỗ, gây gổ
  (mỡ, mở) : màu … , cửa …
  - Trả lời: màu mỡ, mở cửa