Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: KHO BÁU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Kho báu (từ đầu đến trồng khoai, trồng cà.)
  2. Điền vào chỗ trống ua hay ?
  - voi h… vòi - m… màng
  - th… nhỏ - chanh ch…
  Trả lời :
  - voi huơ vòi - mùa màng
  - thuở nhỏ - chanh chua
  3. Điền vào chỗ trống :
  a) l hay n ?
  Trả lời :
  Ơn trời mưa nắng phải thì
  Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
  Công lênh chẳng quản bao lâu,
  Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
  Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,
  Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
  Ca dao
  b) ên hay ênh ?
  - Cái gì cao lớn l… khênh
  Đứng mà không tựa ngã k… ngay ra.
  Câu đố
  - Tò vò mà nuôi con nhện
  Đến khi nó lớn, nó qu… nhau đi
  Tò vò ngồi khóc tỉ ti :
  Nhện ơi, nh… hỡi, nh… đi đằng nào ?
  Ca dao
  Trả lời :
  - Cái gì cao lớn lênh khênh
  Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra.
  - Tò vò mà nuôi con nhện
  Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi
  Tò vò ngồi khóc tỉ ti :
  Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?