Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Viết lại chính xác, trình bày đúng hình thức của bài Làm việc thật vui.
  - Phân biệt khi sử dụng g/gh:
  + Dùng gh khi sau nó là e, ê, i
  + Dùng g trong các trường hợp còn lại.
  1. Nghe-viết : Làm việc thật là vui (từ Như mọi vật … đến hết)
  ? Câu nào trong bài chính tả có nhiều dấu phẩy nhất ?
  Trả lời : Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.
  2. Thi tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh:
  Gợi ý :
  - Bắt đầu bằng g : gà, gan, gang, gai, gặp, gập, gặm, gắn, gấu, gấc, gom, gan góc, gỗ, gốc, gốm, gợn sóng…
  - Bắt đầu bằng gh : ghế, ghe thuyền, con ghẹ, ghim giấy, ghìm xuống, ghen ghét, gói ghém, trêu ghẹo, …
  3. Mội nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng.
  Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái.
  Trả lời : An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.