Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: MẨU GIẤY VỤN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Mẩu giấy vụn (Từ Bỗng một em gái … đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác!)
  ?
  - Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ?
  Có 2 dấu phẩy.
  - Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả.
  Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu ngoặc kép.
  2. Điền vào chỗ trống ai hay ay?
  a. m…´ nhà m…´ cày
  b. thính t… giơ t…
  c. ch…’ tóc nước ch…’
  Trả lời : mái nhà, máy cày, thính tai, giơ tay, chải tóc, nước chảy.
  3. Điền vào chỗ trống:
  a. (sa, xa): … xôi, … xuống
  (sá, xá): phố …, đường …
  Trả lời : xa xôi, sa xuống, phố xá, đường sá
  b. (ngả, ngã): … ba đường, ba … đường
  (vẻ, vẽ) : tranh …, có …
  Trả lời : ngã ba đường, ba ngả đường, tranh vẽ, có vẻ