Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: MẸ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Mẹ (từ Lời ru … đến suốt đời.)
  ?
  - Đếm và nhận xét về số chữ của các dòng thơ trong bài chính tả.
  - Nêu cách viết những chữ đầu ở mỗi dòng thơ.
  Trả lời :
  - Bài chính tả gồm câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ (thể thơ lục bát).
  - Các chữ đứng đầu mỗi dòng thơ viết hoa.
  2. Điền vào chỗ trống, hay ya ?
  Đêm đã khu… . Bốn bề …n tĩnh. Ve đã lặng …n vì mệt và gió cũng thôi trò chu…n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t…ng võng kẽo kẹt, t…ng mẹ ru con.
  Trả lời :
  Đêm đã khuya. Bốn bề yên tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.
  3. Tìm trong bài thơ Mẹ :
  a. Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.
  - Bắt đầu bằng r : ru
  - Bắt đầu bằng gi : gió, giấc.
  b. Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.
  - Thanh hỏi : cả, chẳng, ngủ, của.
  - Thanh ngã : cũng, vẫn, kẽo, võng, những.