Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  -Viết hoa đầu mỗi câu thơ.
  - Phân biệt khi viết vần l/n, an/ang
  1. Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi (khổ thơ cuối)?
  - Chữ đầu các dòng thơ viết như thế nào?
  - Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở của em?
  Trả lời :
  - Chữ đầu các dòng thơ viết hoa.
  - Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 4
  2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
  a. (lịch, nịch) : quyển …, chắc …
  (làng, nàng) : … tiên, … xóm
  b. (bàng, bàn) : cây …, cái …
  (thang, than) : hòn …, cái …
  Trả lời :
  a. quyển lịch, chắc nịch
  nàng tiên, làng xóm
  b. cây bàng, cài bàn
  hòn than, cái thang.
  3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
  [​IMG]
  Trả lời :
  [​IMG]
  4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết.
  Học thuộc bằng cách tập viết hoặc đọc nhẩm nhiều lần.