Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGÀY LỄ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép :
  Ngày lễ
  Ngày 8 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
  ? Những chữ nào trong tên các ngày lễ trên được viết hoa ?
  Các chữ được viết hoa : Ngày, Quốc, Phụ, Lao, Thiếu, Người.
  2. Điền vào chỗ trống c hay k ?
  con …á, con …iến, cây …ầu, dòng …ênh
  Trả lời: con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh.
  3. Điền vào chỗ trống :
  a. l hay n ?
  …o sợ, ăn …o, hoa …an, thuyền …an
  Trả lời: lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan
  b. nghỉ hay nghĩ ?
  … học, lo …, … ngơi, ngẫm …
  Trả lời: nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ.