Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết :
  Người làm đồ chơi
  Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu. Khi đồ chơi bằng nhựa xuất hiện, hàng của bác không bán được, bác định chuyển về quê làm ruộng. Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành, nhờ bạn bè mua đồ chơi để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng.
  ? Tìm tên riêng trong bài chính tả.
  Tên riêng : Nhân
  2. Điền vào chỗ trống :
  a) chăng hay trăng ?
  … khoe … tỏ hơn đèn
  Cớ sao … phải chịu luồn đám mây ?
  Đèn khoe đèn tỏ hơn …
  Đèn ra trước gió còn … hỡi đèn ?
  Ca dao
  Trả lời :
  Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
  Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây ?
  Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
  Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn ?
  b) ong hay ông ?
  phép c…, c… rau
  c… chiêng, c… lưng
  Trả lời :
  phép cộng, cọng rau
  cồng chiêng, còng lưng
  3.
  a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?
  Chú Trường vừa …ồng …ọt giỏi, vừa …ăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng …ĩu quả. Dưới ao, cá …ôi, cá …ép, cá …ắm từng đàn. Cạnh ao là …uồng lợn, …uồng trâu, …uồng gà, …ông rất ngăn nắp.
  Trả lời :
  Chú Trường vừa trồng trọt giỏi, vừa chăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng trĩu quả. Dưới ao, cá trôi, cá chép, cá trắm từng đàn. Cạnh ao là chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, trông rất ngăn nắp.
  b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?
  Ông Dũng có hai người con đều gioi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là ki sư, làm ơ mothan. Còn cô Hải, con gái ông, là bác si nôi tiếng ở bệnh viện tinh.
  Trả lời :
  Ông Dũng có hai người con đều giỏi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là sư, làm ở mỏthan. Còn cô Hải, con gái ông, là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh.