Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGƯỜI MẸ HIỀN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô)
  ? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?
  Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.
  2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?
  a. Một con ngựa đ…, cả tàu bỏ cỏ.
  b. Trèo c… ngã đ…
  Trả lời :
  - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
  - Trèo cao ngã đau.
  3. Điền vào chỗ trống:
  a. r, d hay gi?
  - con …ao, tiếng …ao hàng, …ao bài tập về nhà.
  - dè …ặt, …ặt giũ quần áo, chỉ có …ặt một loài cá.
  Trả lời :
  - con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.
  - dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.
  b. uôn hay uông ?
  - M… biết phải hỏi, m… giỏi phải học.
  - Không phải bò
  Không phải trâu
  … nước ao sâu
  Lên cày ruộng cạn.
  Câu đố
  Trả lời :
  - Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
  - Không phải bò
  Không phải trâu
  Uống nước ao sâu
  Lên cày ruộng cạn.