Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGƯỜI THẦY CŨ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Người thầy cũ (từ Dũng xúc động nhìn theo … đến không bao giờ mắc lại nữa)
  ?
  - Bài chính tả có mấy câu ?
  - Chữ đầu của mỗi câu viết thế nào ?
  - Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy (,) và dấu hai chấm ( : ) )
  Trả lời :
  - Bài chính tả có 3 câu.
  - Chữ đầu của mỗi câu viết hoa
  - Câu văn có cả dấu phẩy (,) và dấu hai chấm ( : ))
  Em nghĩ: Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố vẫn nhận ra đó là hình phạt và nhớ mãi.
  2. Điền vào chỗ trống ui hay uy?
  b… phấn, h… hiệu, v…. vẻ, tận t…
  Trả lời : bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy
  3. Điền vào chỗ trống:
  a. ch hay tr?
  giò …ả, …ả lại, con …ăn, cái …ăn
  Trả lời : giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.
  b. iên hay iêng?
  t… nói, t… bộ, lười b…, b… mất
  Trả lời : tiếng nói, tiến bộ, lười biếng, biến mất.