Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: ÔNG VÀ CHÁU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết :
  Ông và cháu
  Ông vật thi với cháu
  Keo nào ông cũng thua
  Cháu vỗ tay hoan hô :
  “Ông thua cháu, ông nhỉ !”
  Bế cháu ông thủ thỉ :
  “Cháu khỏe hơn ông nhiều
  Ông là buổi trời chiều
  Cháu là ngày rạng sáng.”
  Phạm Cúc​
  ? Tìm các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài.
  Các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép đó là:
  - Cháu vỗ tay hoan hô :
  “Ông thua cháu, ông nhỉ !”
  - Bế cháu ông thủ thỉ :
  “Cháu khỏe hơn ông nhiều
  Ông là buổi trời chiều
  Cháu là ngày rạng sáng.”
  2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầug bằng k.
  Gợi ý:
  - Chữ bắt đầu bằng c : cắt, ca, cá, cáu, cản, cạn, cải, cãi, có, cọ, cỗ, cổ, cờ, cũ, củi, cữ, …
  - Chữ bắt đầu bằng k : kẻ, kẽ, kén, kẻng, ké, kê, kệ, kể, kế, kề, kênh, kềnh, kinh, kình, kí, kĩ, kính,…
  3.
  a. Điền vào chỗ trống l hay n ?
  Lên …on mới biết …on cao
  …uôi con mới biết công …ao mẹ thầy.
  Tục ngữ
  Trả lời :
  Lên non mới biết non cao
  Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.
  b. Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?
  dạy bao - cơn bao lặng le – số le
  mạnh me – sứt me áo vai – vương vai
  Trả lời :
  dạy bảo - cơn bão lặng lẽ– số lẻ
  mạnh mẽ – sứt mẻ áo vải – vương vãi