Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: PHẦN THƯỞNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  -Viết đúng hình thức một đoạn văn, chữ đầu tiên lùi vào một ô trống.
  - Phân biệt khi viết x/s, ăn/ăng
  1. Tập chép :
  Phần thưởng
  Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.
  ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?
  - Những chữ đứng dầu câu viết hoa: Cuối, Đây.
  - Viết hoa tên riêng: Na
  2. Điền vào chỗ trống:
  a) s hay x?
  …oa đầu, ngoài …ân, chim …âu, …âu cá.
  Trả lời : xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá.
  b) ăn hay ăng?
  cố g…, g… bó, g… sức, yên l…
  Trả lời : cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng.
  3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
  [​IMG]
  Trả lời :
  [​IMG]
  4. Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết.
  Học thuộc lòng bảng chữ cái bằng cách đọc nhiều lần hoặc tập chép.