Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: QUẢ TIM KHỈ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Quả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.)
  ?
  - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?
  + Chữ đầu tiên trong tên bài chính tả : Qủa
  + Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu
  + Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.
  - Tìm lời của Khỉ và của Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?
  + Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?
  + Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.
  - > Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.
  2. Điền vào chỗ trống :
  a) s hay x ?
  - …ay sưa, …ay lúa
  - …ông lên, dòng …ông
  Trả lời :
  - say sưa, xay lúa
  - xông lên, dòng sông
  b) ut hay uc ?
  - ch…´ mừng, chăm ch…´
  - l… lội, l… lọi
  Trả lời :
  - chúc mừng, chăm chút
  - lụt lội, lục lọi
  3.
  a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …
  Em hãy tìm thêm các tên khác.
  - Gợi ý : sói, sẻ, sứa, sao biển, sên, thạch sùng, sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…
  b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :
  - Co lại : rụt
  - Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc
  - Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu : húc