Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: THƯ TRUNG THU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nghe – viết : Thư Trung thu ( 12 dòng thơ trong bài)
  ?
  - Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào ?
  Bác , các cháu
  - Những từ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?
  + Viết hoa tên riêng : Bác Hồ Chí Minh
  + Viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ.
  2. Viết tên các vật :
  a) Chữ l hay chữ n ?
  [​IMG]
  1. chiếc lá 2. quả na 3. cuộn len 4. chiếc nón
  b) Dấu hỏi hay dấu ngã ?
  [​IMG]
  5. cái tủ 6. khúc gỗ 7. cửa sổ 8. con muỗi
  3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
  a)
  - (nặng, lặng) : … lẽ, … nề
  - (lo, no) : … lắng, đói …
  Trả lời :
  - lặng lẽ, nặng nề
  - lo lắng, đói no.
  b)
  -(đổ, đỗ) : thi …, …rác
  -(giả, giã) : … vờ (đò), … gạo
  Trả lời :
  - thi đỗ, đổ rác
  - giả vờ, giã gạo.