Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: TIẾNG VÕNG KÊU

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tập chép : Tiếng võng kêu (khổ thơ 2)
  ? Chữ đầu các dòng thơ được viết thế nào ?
  - Được viết hoa.
  2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
  a.
  (lấp, nấp) : … lánh
  (lặng, nặng) : … nề
  (lanh, nanh) : … lợi
  (lóng, nóng) : … nảy
  Trả lời : lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy.
  b.
  (tin, tiên) : … cậy
  (tìm, tiềm) : … tòi
  (khim, khiêm) : … tốn
  (mịt, miệt) : … mài
  Trả lời : tin cậy, tìm tòi, khiêm tốn, miệt mài.
  c.
  (thắt, thắc) : … mắc
  (chắt, chắc) : … chắn
  (nhặt, nhặc) : … nhạnh
  Trả lời : thắc mắc, chắc chắn, nhặt nhạnh