Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: TRÊN CHIẾC BÈ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp:
  - Viết hoa đầu mỗi câu (sau dấm chấm)
  - Phân biệt đúng khi viết iê/yê, r/d/gi
  1. Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.)
  ?
  - Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?
  + Tên bài : Trên.
  + Tên riêng : Dế Trũi
  + Từ đứng đầu mỗi câu : Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa.
  2. Tìm ba chữ cái có, ba chữ cái có.
  Gợi ý:
  - hiền lành, tiếc nuối, cái liềm, xiên thịt, liếc mắt, kiêu ngạo, xiêu vẹo, chiều tối, liều thuốc,…
  - yêu quý, yếu ớt, dấu huyền, tuyết rơi, tuyệt vời, duyệt binh, quyết tâm, …
  3. Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu :
  a.
  Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.
  - viết d : dỗ dành, dạy dỗ
  - viết gi: giỗ tổ, cúng giỗ
  Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.
  - viết d : dòng sông, dòng nước
  - viết r : ròng rã, ròng ròng
  b.
  Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.
  - viết vần : vần thơ, gieo vần
  - viết vầng : vầng trăng
  Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.
  - viết dân : dân làng, nhân dân, nông dân, công dân
  - viết dâng : dâng lên, nước dâng, dâng hiến