Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Điền đúng dấu chấm hoặc dấu chấm than vào chỗ trống bằng cách :
  + Dấu chấm : dùng để kết thúc câu kể.
  + Dấu chấm than : dùng với câu bộc lộ cảm xúc : sự tức giận, ngạc nhiên, lời gọi – đáp…
  1. Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) :
  - Mùa xuân : - Mùa thu :
  - Mùa hạ : - Mùa đông :
  Trả lời :
  - Mùa xuân : ấm áp
  - Mùa hạ : nóng bức, oi nồng.
  - Mùa thu : se se lạnh
  - Mùa đông : mưa phùn gió bấc, giá lạnh.
  2. Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,…) :
  a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?
  - Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?
  - Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?
  b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?
  - Tháng mấy trường bạn nghỉ hè ?
  - Lúc nào trường bạn nghỉ hè
  c) Bạn làm bài tập này khi nào ?
  - Bạn làm bài tập này lúc nào ?
  - Bạn làm bài tập này bao giờ ?
  d) Bạn gặp cô giáo khi nào ?
  - Bạn gặp cô giáo lúc nào ?
  - Bạn gặp cô giáo mấy giờ ?
  3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than để điền vào ô trống ?
  a)
  Ông Mạnh nổi giận, quát :
  - Thật độc ác ¨
  Trả lời : - Thật độc ác !
  b)
  Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét :
  - Mở cửa ra ¨
  - Không ¨ Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào ¨
  Trả lời :
  - Mở cửa ra !
  - Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.