Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐNG TỪ: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :
  [​IMG]
  Trả lời :
  1. Công nhân 2. Công an 3. Nông dân
  4. Bác sĩ 5. Lái xe 6. Người bán hàng
  2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.
  Gợi ý : thơ may, giáo viên, bộ đội, thầy thuốc (dược sĩ), kĩ sư, họa sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, lao công, thợ xây, giao hàng, thợ điện, y tá, …
  3. Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta ?
  anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.
  Trả lời : anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.
  4. Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3.
  Gợi ý :
  - Bộ đội Việt Nam rất anh dũng gan dạ.
  - Đoàn kết chính là sức mạnh của nhân tộc ta.
  - Các bác nông dân lao động cần cù quanh năm.