Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ TRÁI NGHĨA. MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :
  [​IMG]
  2. Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó :
  a) Trẻ con
  - Trái nghĩa với người lớn.
  b) Cuối cùng
  - Trái nghĩa với đầu tiên (ban đầu, bắt đầu, khởi đầu)
  c) Xuất hiện
  - Trái nghĩa với biến mất (mất tăm, mất tích)
  d) Bình tĩnh
  - Trái nghĩa với vội vàng (luống cuống, vội vã, cuống quýt, hốt hoảng)
  3. Chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A :
  [​IMG]