Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: BÓP NÁT QUẢ CAM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nội dung :
  Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng lòng yêu nước và căm thù quân giặc xâm lược.
  2. Giải nghĩa từ khó :
  - Giặc Nguyên : giặc từ phương Bắc (Mông Cổ - Trung Quốc), ba lần xâm lược nước ta đều bị thất bại.
  - Ngang ngược : bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì.
  - Trần Quốc Toản (1267 – 1285) : một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.
  - Thuyền rồng : thuyền của vua, có chạm hình con rồng.
  - Bệ kiến : gặp vua.
  - Vương hầu : những người có tước vị cao do vua ban.
  [​IMG]
  3. Phương pháp :
  - Đọc bài và phân biệt được giọng của các nhân vật.
  - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài và các từ khó.
  - Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.
  - Kể chuyện dựa theo những chi tiết chính.
  4. Trả lời câu hỏi :
  1) Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta ?
  Chúng cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
  2) Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì ?
  Trần Quốc Toản xin gặp vua để nói hai tiếng “xin đánh”.
  3) Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào ?
  Đợi từ sáng tới trưa không được gặp, Quốc Toản bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm bước xuống bến.
  4) Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?
  Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.
  5) Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát của cam ?
  Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem là trẻ con và nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.
  5. Kể chuyện
  1) Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Bóp nát quả cam :
  [​IMG]
  Thứ tự đúng : 2 – 1 – 4 – 3
  2) Dựa vào các tranh đã được sắp xếp lại, kể từng đoạn câu chuyện.
  - Tranh 2 : Trần Quốc Toản vô cùng căm giận khi thấy quân giặc ngang ngược, tìm cách xâm chiếm nước ta.
  - Tranh 1 : Trần Quốc Toản giằng co với lính canh vì chờ mãi không gặp được vua để nói hai chữ “xin đánh”.
  - Tranh 4 : Quốc Toản chạy xuống thuyền rồng xin vua cho đánh, rồi đặt thanh gươm lên gáy chịu tội. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì vua thấy cậu còn trẻ mà đã biết lo việc nước.
  - Tranh 3 : Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem là trẻ con và căm giận khi nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.
  3) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
  Giặc Nguyên sai sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trần Quốc Toản vô cùng căm giận khi thấy quân giặc ngang ngược đủ điều.
  Khi biết vua đang bàn việc dưới thuyền cùng các vương hầu, Trần Quốc Toản giằng co với lính canh vì chờ mãi không gặp được vua để nói hai chữ “xin đánh”.
  Quốc Toản chạy xuống thuyền rồng xin vua cho đánh, rồi đặt thanh gươm lên gáy chịu tội. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì vua thấy cậu còn trẻ mà đã biết lo việc nước.
  Quốc Toản bước lên bờ, vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem là trẻ con và căm giận khi nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.