Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP LÀM VĂN: KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH. LUYỆN CÂU VỀ MỤC LỤC SÁCH

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu :
  a. Em có đi xem phim không ?
  - Có, em sẽ đi xem phim.
  - Không, em không đi xem phim đâu.
  b. Mẹ có mua báo không ?
  - Có, mẹ sẽ mua báo.
  - Không, mẹ không mua đâu.
  c. Em có ăn cơm bây giờ không ?
  - Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.
  - Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.
  2. Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu:
  a. Trường em không xa đâu.
  b. Trường emxa đâu.
  c. Trường em đâu có xa.
  Gợi ý :
  - Em không xem ti vi đâu.
  - Em xem ti vi đâu.
  - Em đâu có xem ti vi.
  3. Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.
  Em hãy xem mục lục tập truyện thiếu nhi và hoàn thành các yêu cầu trên.