Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Từ đơn và từ phức
  1. Tiếng cấu tạo nên từ

  VD: sạch, áo, cơm, vở, là, mà,….
  2. Cấu tạo của từ
  Từ được phân ra làm hai loại là:Từ đơn và từ phức
  - Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn
  VD: áo, bút, thước, quạt, vở,…
  - Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức
  VD: con ve, cặp sách, màu xanh, hoa hồng, lanh lảnh, xanh ngát, ầm ầm,….
  II. Chú ý
  Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo câu.