Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC: CÓ CHÍ THÌ NÊN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. Hiểu bài
  1. Từ khó

  - Nên: thành công
  - Hành: làm
  - Lận: dùng bàn chân và tay nắn, uốn tấm mê (đan bằng tre, nứa) vào vành cạp để tạo thành hình nong, nia, rổ, rá.
  - Keo: một lần đấu sức
  - Cả: lớn
  - Rã: buông lơi
  2. Ý nghĩa
  Hiểu lời khuyên của các câu tục ngữ để có thể phân loại chúng thành 3 nhóm: khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn, khuyên người ta không nản khi gặp khó khăn.
  3. Nội dung
  Câu 1: Dựa vào nội dung các câu tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau:

  a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công
  b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn
  c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn
  Trả lời:
  a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công: câu 1, câu 4
  Câu 1: Có công mài sắt, có ngày nên kim
  Câu 4: Người có chí thì nên/Nhà có nền thì vững.
  b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn: câu 2, câu 5
  Câu 2: Ai ơi đã quyết thì hành/Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!
  Câu 5: Hãy lo bền chí câu cua/Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!
  c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn: câu 3, câu 6, câu 7
  Câu 3: Thua keo này, bày keo khác
  Câu 6: Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
  Câu 7: Thất bại là mẹ thành công.

  Câu 2: Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:
  a. Ngắn gọn, có vần điệu
  b. Có hình ảnh so sánh
  c. Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh
  Trả lời:
  Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh thì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu.
  Vậy nên ý c là đúng

  Câu 3: Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì? Lấy ví dụ về những biểu diện của một học sinh không có ý chí
  Trả lời:
  Học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, vượt sự lười biếng của bản thân, khắc phục những thói quen xấu.
  Ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí: Gặp một bài toán khó, không chịu suy nghĩ cách giải mà đã bỏ cuộc luôn. Bị điểm kém đã nhụt chí không muốn cố gắng tiếp. Trời mưa, trời lanh lười biếng chỉ muốn nghỉ học.
  II. Hướng dẫn đọc diễn cảm
  Đọc lưu loát, rõ ràng từng câu tục ngữ với giọng đọc khuyên bảo nhẹ nhàng, chí tình, chí lí.