Soạn giáo án Toán lớp 2 - 26 + 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tính
  - Đặt tính các số cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau.
  - Thực hiện phép cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục, lưu ý phép cộng có nhớ.
  Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 8\)
  Giải
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\8\end{array}}}{{\,\,\,74}}\)
  Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(74\)
  Dạng 2: Tính giá trị của các phép toán liên tiếp
  - Lần lượt thực hiện phép tính để điền các số còn thiếu trong sơ đồ.
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  [​IMG]
  Giải
  Em điền các số lần lượt vào các ô trống như sau:
  [​IMG]
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.
  - Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.
  - Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Tháng trước tổ em được \(16\) điểm tốt. Tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước \(5\) điểm tốt. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm tốt ?
  Giải:
  Tháng này tổ em được số điểm tốt là:
  \(16 + 5 = 21\)(điểm tốt)
  Đáp số: \(21\) điểm tốt