Soạn giáo án Toán lớp 2 - 36 + 15

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Đặt tính rồi tính
  - Đặt tính thẳng hàng.
  - Thực hiện phép cộng lần lượt lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục.
  - Với phép cộng có nhớ thì em cộng thêm \(1\) đơn vị vào hàng chục .
  Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 18\)
  Giải
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\{18}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,84}}\)
  Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(84\)
  Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.
  - Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.
  - Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.
  Ví dụ: Phép cộng có hai số hạng lần lượt là \(36\) và \(17\). Tổng có giá trị là…….
  Giải:
  Tổng của hai số là:
  \(36 + 17 = 53\)
  Số cần điền vào chỗ chấm là \(53\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.
  - Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.
  - Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Một cửa hàng có \(46kg\) gạo nếp và \(37kg\) gạo tẻ. Cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam của cả hai loại gạo ?
  Giải:
  Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp và tẻ là:
  \(46 + 37 = 83\)(ki-lô-gam)
  Đáp số: \(83\) ki-lô-gam