Soạn giáo án Toán lớp 2 - 47 + 25

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Thực hiện phép tính
  - Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.
  - Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.
  Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(57 + 16\)
  Giải:
  [​IMG]
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.
  - Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.
  - Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  - Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?
  Ví dụ: Một lớp học có \(17\) bạn nam và \(18\) bạn nữ. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn ?
  Giải:
  Lớp học đó có số bạn là:
  \(17 + 18 = 35\)(học sinh)
  Đáp số: \(35\) học sinh
  Dạng 3: Tìm chữ số còn thiếu trong một phép tính.
  - Thực hiện phép cộng từng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.
  - Nhẩm số còn thiếu và điền vào chỗ trống.
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{3...}\\5\end{array}}}{{\,\,\,4\,\,2}}\)
  Giải
  Em nhẩm số nào cộng với \(5\) để bằng \(2\) thì không được, cần nhẩm số nào cộng với \(5\) để bằng \(12\)
  Ta có: \(7 + 5 = 12\) nên số cần điền vào chỗ chấm là \(7\).