Soạn giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 6 + 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]

  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tính hoặc tính nhẩm phép cộng của ${\bf{6}}$ với một số.
  - Tách số hạng thứ hai thành tổng của \(4\) đơn vị và phần còn lại.
  - Cộng \(6\) với \(4\) đơn vị rồi cộng với phần còn lại.
  Ví dụ: Nhẩm \(6 + 7 = ?\)
  Giải:
  Em nhẩm \(7 = 4 + 3\)
  Nhẩm: \(6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13\)
  Vậy \(6 + 7 = 13\)
  Dạng 2: Tìm số hạng còn thiếu trong phép cộng của ${\bf{6}}$ với một số.
  - Nhẩm \(6\) cộng với số nào để được tổng đã cho.
  - Điền số vừa nhẩm được vào chỗ trống.
  Ví dụ: \(6 + ? = 14\)
  Giải:
  Nhẩm \(6 + 8 = 14\) nên số cần điền thay dấu ? là số \(8\)
  Dạng 3: So sánh
  - Tính giá trị của mỗi vế.
  - So sánh và điền dấu vào chỗ trống.
  Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
  \(6 + 9 - 5....11\)
  Giải
  \(6 + 9 - 5 = 15 - 5 = 10\)
  Vì \(10 < 11\) nên dấu cần điền vào chỗ chấm là \( < \)