Soạn giáo án Toán lớp 2 - 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính
  - Đặt tính theo cột dọc (nếu có yêu cầu)
  - Thực hiện nhẩm giá trị cộng \(7\) với một số rồi điền kết quả.
  Ví dụ: Tính
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{....}}\)
  Giải:
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,11}}\)
  Số cần điền vào chỗ chấm là \(11\)
  Dạng 2: Tính nhẩm
  - Tính các số có tổng bằng \(10\)
  - Cộng với số còn lại.
  Ví dụ: Tính \(7 + 2 + 3\)
  Giải:
  \(7 + 2 + 3 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12\)
  Giá trị của biểu thức bằng \(12\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích kĩ đề bài
  - Tìm lời giải cho bài toán, chú ý dạng toán “nhiều hơn” vừa học.
  - Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Năm nay em \(7\) tuổi. Chị hơn em \(4\) tuổi. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
  Cách giải:
  Vì chị có nhiều tuổi hơn em nên muốn tìm số tuổi của chị hiện nay thì cần lấy số tuổi hiện tại của em cộng thêm với \(4\)
  Giải:
  Năm nay chị có số tuổi là:
  \(7 + 4 = 11\) (tuổi)
  Đáp số: \(11\) tuổi