Soạn giáo án Toán lớp 2 - 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  - Bảng cộng $8$ với một số.
  - Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng.
  - Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính
  - Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.
  - Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.
  Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(8 + 7\)
  Giải:
  \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}8\\7\end{array}}}{{\,\,\,15}}\)
  Vậy giá trị cần tìm là \(15\)
  Dạng 2: Tính nhẩm
  - Tính tổng các số có giá trị bằng \(10\)
  - Tính toán với các số còn lại.
  Ví dụ: \(8 + 3 + 2\)
  Giải:
  \(8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13\)
  Giá trị cần tìm là \(13\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.
  - Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.
  - Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  - Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(8\) con gà mái và \(3\)con gà trống. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu con gà ?
  Giải:
  Người nông dân đó có tất cả số con gà là:
  \(8 + 3 = 11\) (con)
  Đáp số: \(11\) con