Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CHIA 3

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Lập bảng chia \(3\) và các bài toán liên quan.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Thực hiện phép tính chia một số cho ${\bf{3}}$.
  - Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.
  Ví dụ: \(12:3 = ?\)
  Ta nhẩm: \(3 \times 4 = 12\) nên \(12:3 = 4\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và biết giá trị mỗi nhóm là như nhau; yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.
  - Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.
  - Trình bày bài.
  - Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)
  Ví dụ: Ba bạn nhỏ có \(15\) cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?
  Giải:
  Mỗi bạn có số cái kẹo là:
  \(15:3 = 5\) (cái)
  Đáp số: \(5\) cái.
  Dạng 3: Điền số thích hợp vào bảng
  Điền vào bảng các giá trị thương còn thiếu bằng cách lấy số bị chia chia cho số chia.
  Ví dụ:
  [​IMG]
  Giải:
  Ta có: \(8:2 = 4\)
  Số cần điền vào bảng là \(4\).