Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 2

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Học sinh lập được bảng nhân \(2\) và ghi nhớ các giá trị trong bảng nhân này.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính ${\bf{2}}$ nhân với một số
  Em thực hiện các phép cộng với các số hạng đều bằng \(2\) để tìm giá trị của phép nhân \(2\) với một số.
  Ví dụ:
  \(2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8\)
  Vậy \(2 \times 4 = 8\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ:
  Mỗi con gà có \(2\) chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân ?
  Cách giải:
  Năm con gà như vậy có số chân là:
  \(2 \times 5 = 10\) (chân)
  Đáp số: \(10\) chân.
  Dạng 3: Đếm cách ${\bf{2}}$
  Em cộng liên tiếp \(2\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(2\).