Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 3

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Lập bảng nhân 3 và ghi nhớ các giá trị có trong bảng nhân này.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Thực hiện phép tính ${\bf{3}}$ nhân với một số.
  Em thực hiện các phép cộng với các số hạng đều bằng \(3\) để tìm giá trị của phép nhân \(3\) với một số.
  Ví dụ:
  \(3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12\)
  Vậy \(3 \times 4 = 12\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số nhóm với số nhóm.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ: Mỗi bạn có \(3\) cái kẹo. Năm bạn như vậy sẽ có bao nhiêu cái kẹo ?
  Cách giải:
  Năm bạn như vậy có số cái kẹo là:
  \(3 \times 5 = 15\) (cái kẹo)
  Đáp số: \(15\) cái kẹo.
  Dạng 3: Đếm cách ${\bf{3}}$
  Em cộng liên tiếp \(3\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(3\).