Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{5}}$.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{5}}$ nhân với một số
  Em thực hiện các phép cộng các số \(5\) để tìm giá trị của phép nhân \(5\) với một số.
  Ví dụ:
  \(5 \times 3 = 5 + 5 + 5 = 15\)
  Vậy \(5 \times 3 = 15\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ:
  Mỗi ngôi sao có\(5\) cánh. Sáu ngôi sao như vậy sẽ có mấy cánh ?
  Cách giải:
  Sáu ngôi sao như vậy có số cánh là:
  \(5 \times 6 = 30\) (cánh)
  Đáp số: \(30\) cánh.
  Dạng 3: Đếm cách ${\bf{5}}$
  Em cộng liên tiếp \(5\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(5\).