Soạn giáo án Toán lớp 2 - MỘT PHẦN HAI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{2}\) và nhận biết được hình ảnh liên quan.
  - Đọc và viết \(\dfrac{1}{2}\).
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{2}\) hình hay chưa.
  - Em kiểm tra hình cho trước đã được chia thành \(2\) phần bằng nhau và tô màu \(1\) phần như vậy hay chưa.
  Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông cho trước.
  - Đếm tổng số ô vuông
  - Lấy tổng số ô chia cho \(2\) để tìm \(\dfrac{1}{2}\) của số ô vuông.
  Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(2\)
  Nhẩm lại bảng chia \(2\) đã học để tìm giá trị của phép chia liên quan.