Soạn giáo án Toán lớp 2 - MỘT PHẦN NĂM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{5}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần năm”.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{5}\) hình hay chưa.
  - Hình đã cho được chia thành \(5\) phần bằng nhau.
  - Tô màu \(1\) trong \(5\) phần.
  Hình vẽ đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\dfrac{1}{5}\) hình.
  Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông cho trước.
  - Đếm tổng số ô vuông
  - Lấy tổng số ô vuông chia cho \(5\), kết quả của phép chia là \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông.
  Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(5\)
  Nhẩm lại bảng chia \(5\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.