Soạn giáo án Toán lớp 2 - MỘT PHẦN TƯ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{4}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần tư”.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình hay chưa.
  - Hình được chia thành \(4\) phần bằng nhau.
  - Tô màu \(1\) trong \(4\) phần.
  Nếu hình vẽ có đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình.
  Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông cho trước.
  - Đếm tổng số ô vuông
  - Lấy tổng số ô chia cho \(4\) để tìm \(\dfrac{1}{4}\) của số ô vuông.
  Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(4\)
  Nhẩm lại bảng chia \(4\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.