Soạn giáo án Toán lớp 2 - PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]

  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Đặt tính rồi tính
  - Đặt tính thẳng hàng.
  - Thực hiện phép cộng: lần lượt lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục.
  - Với phép cộng có nhớ thì em cộng thêm \(1\) vào hàng chục .
  Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 34\)
  Giải
  \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\{34}\end{array}}}{{\,\,100}}\)
  Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(100\)
  Dạng 2: Tính nhẩm
  Phép cộng các số tròn chục:
  - Cộng các số hàng chục
  - Viết thêm vào kết quả một chữ số \(0\) ở tận cùng.
  Ví dụ: Tính nhẩm \(60 + 40\)
  Giải
  Nhẩm \(6\) chục \( + 4\) chục \( = 10\) chục
  Vậy \(60 + 40 = 100\)
  Dạng 3: Điền số còn thiếu vào bảng/sơ đồ
  - Lần lượt thực hiện các phép toán theo thứ tự trong sơ đồ cho trước.
  - Điền kết quả vào ô trống tương ứng.
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
  [​IMG]
  Giải
  Ta có: \(58 + 12 = 70\) và \(70 + 30 = 100\) nên em điền các số vào sơ đồ như sau:
  [​IMG]