Soạn giáo án Toán lớp 2 - PHÉP NHÂN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Hiểu mối quan hệ giữa tổng của các số hạng giống nhau với phép nhân.
  - Biết cách viết , đọc và tính kết quả của phép nhân.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân
  - Xác định giá trị của từng số hạng.
  - Xác định số lượng số hạng bằng nhau trong tổng cho trước.
  - Lấy hai số vừa tìm được nhân với nhau.
  Ví dụ:
  \(2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times 4\)
  Dạng 2: Tính giá trị của phép nhân
  - Em nhẩm theo phép cộng các số giống nhau để tìm được giá trị của phép nhân cần tìm.
  Ví dụ:
  \(2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8\)
  Vậy \(2 \times 4 = 8\)
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số hạng nhân với số nhóm.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ:
  Mỗi con gà có \(2\) chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân ?
  Cách giải:
  Năm con gà như vậy có số chân là:
  \(2 \times 5 = 10\) (chân)
  Đáp số: \(10\) chân.