Soạn giáo án Toán lớp 2 - SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  Các tính chất khi nhân hoặc chia \(0\) với một số.
  [​IMG]

  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tính
  Thực hiện phép tính khi nhân một số với \(0\)hoặc \(0\) chia cho một số khác \(0\) .
  Ví dụ: Nhẩm a) \(6 \times 0 = ?\) b) \(0:7 = ?\)
  Ta có:
  a) \(6 \times 0 = 0\) (Bất kì số nào nhân với \(0\) cũng bằng chính \(0\).)
  b) \(0:7 = 7\) (\(0\) chia cho bất kì số nào khác \(0\) cũng bằng \(0\))
  Dạng 2: Tìm yếu tố còn thiếu.
  - Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.
  - Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
  Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x:9 = 0\)
  Giải:
  \(\begin{array}{l}x:9 &= 0\\\,\,\,\,\,x &= 0 \times 9\\\,\,\,\,\,x &= \,\,\,0\end{array}\)
  Giá trị của \(x\) cần tìm là \(0\).
  Dạng 3: So sánh
  - Thực hiện phép tính.
  - So sánh giá trị vừa tính.
  Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
  \(100 \times 0..........1 \times 1\)
  Giải:
  \(\begin{array}{l}100\times 0\,\,\, < \,\,\,1 \times 1\\\,\,\,\,\,\,\,0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\end{array}\)
  Dấu cần điền vào chỗ chấm là <.