Soạn giáo án Toán lớp 2 - TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tìm x
  - Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
  Ví dụ: \(x + 5 = 10\). Giá trị của \(x\) là bao nhiêu ?
  Giải:
  \(\begin{array}{l}x + 5 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,\,5\end{array}\)
  Vậy giá trị của \(x\) cần tìm là \(5\)
  Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng
  - Muốn tìm tổng thì em cộng các số hạng đã cho.
  - Muốn tìm số hạng thì em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào các ô trống:
  [​IMG]
  Giải:
  Em điền các số vào bảng như sau:
  [​IMG]
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề bài.
  - Tìm cách giải của bài toán: Nếu muốn tìm một số hạng, bộ phận hoặc thành phần còn thiếu thì em lấy tổng thể trừ đi các số hạng đã biết.
  - Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
  Ví dụ: Cả hai người làm được \(16\) sản phẩm. Người thứ nhất làm được \(10\) sản phẩm. Hỏi người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm ?
  Giải:
  Người thứ hai làm được số sản phẩm là:
  \(16 - 10 = 6\) (sản phẩm)
  Đáp số: \(6\) sản phẩm